Säännöt

Säännöt, sääntömuutos rekisteröity 20.10.2017

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen lastenendokrinologiyhdistys. Yhdistyksen epävirallinen nimi on ruotsin kielellä Finlands barnendokrinologiförening ja englannin kielellä Finnish society for Pediatric Endocrinology. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa lastenendokrinologian alan toimintaedellytyksiä ja edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan tieteellistä kehitystä ja alaa koskevaa lainsäädäntöä. Yhdistys tekee alaansa koskevia aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään lastenendokrinologiaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia sekä laatimalla lastenendokrinologiaa koskevia selvityksiä. Yhdistys voi tukea apurahoin alaan liittyvää tutkimusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä periä osallistumismaksuja järjestämiinsä koulutustilaisuuksiin. 

3. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta lastenendokrinologiaa kohtaan joko potilastyössä tai tieteellisesti. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut lastenendokrinologian alalla. Hallitus voi päättää sellaisen henkilön hyväksymisestä kunniajäseneksi, jonka kunniajäsenyyttä esittää vähintään viisi yhdistyksen jäsentä. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsen- sekä kannatusjäsenmaksu 
Varsinaiselta jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen- ja kannatusjäsenmaksunsuuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä vuotuista jäsenmaksua. 

6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sellaisille jäsenille lähetetyillä sähköpostiviesteillä, jotka ovat jäsenluetteloon ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. 

11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen ja kannatusjäsenmaksun suuruus. 
8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet. 
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.